Postępowanie windykacyjne
Dodano: 26-10-2017

POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE

Podstawą obciążenia należnościami za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o. jest faktura. Odbiorca dokonuje zapłaty za usługi w sposób, w terminie i na konto określone na fakturze. Ponadto na fakturze widnieje informacja o wartości zaległości wg stanu na dzień wystawienia faktury, która jest traktowana jako upomnienie.

BRAK ZAPŁATY W TERMINIE OKREŚLONYM NA FAKTURZE JEST PODSTAWĄ DO WSZCZĘCIA PROCEDURY WINDYKACYJNEJ

 

Procedura windykacyjna:

I etap – nieuregulowanie należności za dwa pełne okresy obrachunkowe skutkuje wysłaniem do Odbiorcy wezwania do zapłaty zaległej należności.

II etap – brak zapłaty należności w wyznaczonym na wezwaniu terminie jest podstawą do:

  • odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego,
  • skierowania do sądu wniosku o egzekucję należności.

ODCIĘCIE DOSTAWY WODY LUB ZAMKNIĘCIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

Spółka może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po otrzymaniu upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 328).

Informację o zamiarze wstrzymania świadczenia usług, Spółka przekazuje Odbiorcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Odbiorca informowany jest o planowanym terminie odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody. Informacja taka przesyłana jest również do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Wójta Gminy, w terminie co najmniej 20 dni przed planowanym odcięciem dostaw wody lub zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego.

W przypadku odcięcia dostawy wody z powyższej przyczyny, Spółka udostępnia Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

Baza ZGK w Tryńczy Sp. z o.o., mieszcząca się pod adresem: 37-204 Tryńcza 118.

Przywrócenie dostawy wody lub uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego może nastąpić po całkowitym uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia wraz z odsetkami ustawowymi oraz zawarciu nowej umowy.

Wznowienie świadczenia usług następuje w ciągu 24 godzin od ustania przyczyn odcięcia dostawy wody tj.: po uregulowaniu należności głównej, odsetek, kosztów windykacyjnych – środki muszą znajdować się na koncie bankowym Spółki.

Koszty windykacji ponosi zalegający z opłatami Odbiorca, a składać się na nie mogą:

  • koszty sądowe,
  • koszty pełnomocnika procesowego,
  • koszty egzekucji komorniczej.

Koszty windykacji mogą być nawet wielokrotnie wyższe od powstałego zadłużenia, dlatego w interesie Odbiorcy jest terminowe płacenie należności i nie dopuszczenie do uruchomienia procedury windykacyjnej.

SKIEROWANIE DO SĄDU WNIOSKU O EGZEKUCJĘ NALEŻNOŚCI

 

Uzyskany sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeżeli nie zostanie uregulowany przez Odbiorcę w przewidzianym terminie zostaje poddany egzekucji komorniczej.

Informujemy, że do celów powiadamiania Odbiorcy wykorzystywany jest adres do korespondencji, podany w umowie lub inny adres zgłoszony Spółce na piśmie.

Nie odebranie pod wskazanym adresem wysłanej korespondencji, uważa się za dostarczenie jej w terminie awizowania przez pocztę.

UWAGA!
Informacje o nieuregulowanych należnościach są przekazane do Krajowego Rejestru Długów.

krd

Informujemy, że Zakład rozpoczął współpracę z Krajowym Rejestrem Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., w której to bazie będą umieszczane dane dłużników wobec ZGK w Tryńczy Sp. z o.o.

Figurowanie w Krajowym Rejestrze Długów powoduje utrudnienia lub uniemożliwia całkowicie m.in. zawieranie umów z bankami, firmami pośrednictwa kredytowego, operatorami telefonii komórkowych, stacjonarnych lub przy zakupach ratalnych.

 

          W związku z powyższym bardzo prosimy o terminowe regulowanie należności za usługi świadczone przez Spółkę.

 

Do pobrania – Postępowanie windykacyjne

 

świadczymy usługi w zakresie
PRACE PORZĄDKOWE

→ CAŁOROCZNE UTRZYMANIE PARKÓW, ZIELEŃCÓW I PASÓW DROGOWYCH
→ PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW (KOSZENIE, RENOWACJA, GRABIENIE)
→ ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA KWIETNIKÓW SEZONOWYCH I WIELOLETNICH
→ SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ PROWADZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z ICH PIĘLĘGNACJĄ
→ LIKWIDACJA „DZIKICH WYSYPISK”

USŁUGI TRANSPORTOWO SPRZĘTOWE

→ USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ
→ USŁUGI CIĄGNIKIEM
→ USŁUGI TRANSPORTOWE

UTRZYMANIE ZIMOWE

→ ODŚNIEŻANIE
→ POSYPYWANIE ŚRODKAMI USZORSTNIAJĄCYMI (PIASEK, SÓL, MIESZANKA SOLNO-PIASKOWA)
→ POZIMOWE SPRZĄTANIE ULIC I CHODNIKÓW

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

→ PRACE WYKOŃCZENIOWE - MONTAŻ PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH, SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, UKŁADANIE PŁYTEK
→ CYKLINOWANIE I MALOWANIE PARKIETÓW
→ UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ
→ BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

zdecydowałeś się? skontaktuj się z nami jeśli nie to zajrzyj naszej galerii
DYSPONUJEMY ODPOWIEDNIM ZAPLECZEM SPRZĘTOWYM. ZAPEWNIAMY INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO KLIENTA ZAWSZE UWZGLĘDNIAJĄC SPECYFIKĘ JEGO DZIAŁALNOŚCI I JEGO INDYWIDUALNE POTRZEBY.
zakład gospodarki komunalnej w tryńczy sp. z.o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy to instytucja zrzeszająca ludzi pracy, którzy pragną pomagać w codziennych obowiązkach mieszkańców naszej gminy i nie tylko! Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby wyjść na przeciw oczekiwaniom każdego klienta. Na naszej stronie możesz znaleźć wiele ciekawych informacji dotyczących np. pracy spółki czy też aktualnych inwestycji. Możesz także zgłosić aktualny stan swojego wodomierza poprzez formularz dostępny w nagłówku strony. Jeśli nie jesteś zdecydowany/a czy skorzystać z naszych usług to zachęcamy do przejrzenia galerii - znajdziesz tam zdjęcia z naszych realizacji.

TELEFONY ALARMOWE:

Awarie wodociągu lub kanalizacji przyjmowane są w godzinach pracy (poniedziałek – piątek) od 7:00-15:00 pod numerem telefonu 16 642 12 88.

Po godzinach pracy oraz w dni wolne pod numerami telefonów komórkowych:

601 861 547 Jacek Tytuła
607 852 724 Edward Gajowy
601 816 034 Stefan Darzycki
693 342 912 Bartłomiej Giża

informacje o nas

NIP: 794 182 16 90, REGON: 363363282, KRS: 0000594430
Spółka zarejestrowana w : Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
ZARZĄD: Prezes Zarządu: Wiesław Tołpa
RADA NADZORCZA: Przewodniczący: Ciechanowski Tomasz
Członek:Zabłocki Adam
Członek: Czerwonka Adam.

Godziny pracy ZGK Sp. z o.o.
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

skontaktuj się z nami

tryńcza 118

16 642 12 88

biuro@zgktryncza.pl
mapa dojazdu